Rabu, 04 Februari 2015

Daftar Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur

Daftar Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Daerah Pemilihan Jawa Timur
Periode 2014-2019


 1. H. Imam Nahrawi, S.Ag
 2. Syaikhul Islam, M. Sosio
 3. M. Guruh Irianto Sukarno Putra, SAP, MM, M.Si
 4. Indah Kurnia
 5. Henky Kurniadi
 6. Ir. H. Adies Kadir, SH, M.Hum
 7. Ir. H. Bambang Haryo Soekartono
 8. Ir. Fandi Utomo
 9. H. Sungkono
 10. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si
 11. H. Abdul Malik Haramain
 12. Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA
 13. H. Mukhamad Misbakhun, SE
 14. Ir. H. Soepriyatno
 15. Evi Zainal Abidin, B.Comm
 16. H. Mustofa Assegaf, M.Si
 17. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA
 18. Ir. M. Nasim Khan
 19. Nursuhud
 20. HardiSoesilo
 21. Ir. Sumail Abdullah
 22. Ir. H. Azam Azman Natawijana
 23. Sy. Anas Thahir
 24. Drs. T. Taufiqulhadi, M.Si
 25. HM. Syaiful Bahri Anshori, MO
 26. Hadi Zainal Abidin, S.Pd, MM
 27. Arif Wibowo
 28. H. Muhamad Nur Purnamasidi
 29. Bambang Haryadi, SE
 30. Drs. Ayub Khan
 31. Anang Hermansyah
 32. Kresna Dewanata Phrosakh
 33. Dra. Hj. Lathifah Shohib
 34. Drs. Ahmad Basarah, MH
 35. Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM
 36. Ir. H.M. Ridwan Hisjam
 37. Moreno Soeprapto
 38. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si
 39. H. Totok Daryanto, SE
 40. Mohammad Mahardika Suprapto
 41. H. An'im F. Mahrus
 42. Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM
 43. Drs. Djarot Saiful Hidajat, MS
 44. Ir. Budi Yuwono Dipl, SE
 45. M. Sarmuji, SE., M.Si
 46. Ir. Endro Hermono, MBA
 47. Venna Melinda, SE
 48. A. Riski Sadig
 49. drg. Hj. Yayuk Sri Rahayuningsih, MM., MH.
 50. Ibnu Multazam
 51. H. Rofi' Munawar, Lc
 52. Drs. Sirmadji, M.Pd
 53. Drs. H. Gatot Sudjito, M.Si
 54. Drs. Supriyanto
 55. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc
 56. Sartono
 57. Drs. H. Soehartono
 58. Drs. Abd. Muhaimin Iskandar, M.Si
 59. Dra. Hj. Ida Fauziyah
 60. Ir. Mindo Sianipar
 61. Sadarestuwati
 62. H. Mohammad Suryo Alam, Ak, MBA
 63. Dr. H. Sareh Wiyono., SH., MH.
 64. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si
 65. Eko Hendro Purnomo, S.Sos
 66. Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo
 67. Hj. Anna Mu'awanah, SE., MH
 68. Abidin Fikri, SH
 69. Ir. H.S.W. Yudha, M.Sc
 70. Wihadi Wiyanto, SH
 71. Didik Mukrianto, SH
 72. Drs. H. Kuswiyanto, M.Si
 73. H. Jazilul Fawaid, SQ, MA
 74. H. Nasyirul Falah Amru, SE
 75. Eni Maulani S
 76. Khilmi
 77. Viva Yoga Mauladi, M.Si
 78. H. Iskandar D. Syaichu, SE
 79. H. Slamet Junaedi
 80. Dr. Drs. KH. Kholilurrahman, SH, M.Si
 81. M.H. Said Abdullah
 82. H. Zainudin Amali
 83. H. Moh. Nizar Zahro, SH
 84. H. Mat Nasir, S.Sos
 85. Fanny Safriansyah, SE
 86. Dr. H.M. Farid Al Fauzi